Wydział operacyjno-kontrolno-rozpoznawczy

 

 Wydział operacyjno - kontrolno-rozpoznawczy

 

Naczelnik wydziału

 st. kpt. mgr inż. Mateusz Bieniak

 

Starszy technik ds. operacyjnych

 mł. ogn. Jarosław Domański

 

 Tel. (25) 792 49 98 

 

Dyspozytorzy Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego

st. kpt. Piotr Małyska

 ogn. Łukasz Krzesiewicz

st. ogn. Szczepański Maciej

ogn. Adam Urbankowski

 st. ogn. Krzysztof Skolimowski 

 

 

 

  1. Do zadań wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczegonależy w szczególności:
  •  w zakresie spraw operacyjnych

1)      analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu działania oraz przygotowanie  komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym      w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także  nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;

2)      opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;

3)      przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;

4)      koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;

5)      przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;

6)      analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo - gaśniczych i innych jednostek ksr-g oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;

7)      zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksr-g na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa;

8)      sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksr-g, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;

9)      współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia                    i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;

10)  przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować  w akcjach ratowniczych;

11)    nadzorowanie gotowości operacyjnej jrg oraz innych podmiotów ksr-g,  analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;

12)    przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jrg oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;

13)    przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie                 w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;

14)    koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksr-g;

15)    prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksr-g  na obszarze działania;

16)    uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową;

17)    bieżące informowanie oficera prasowego komendanta powiatowego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i  postępie akcji ratowniczych;

  • w zakresie spraw informatyki

18)    analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;

19)    zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej  funkcjonującej                    w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;

20)    nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów  przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz  wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej;

21)    współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami                  w zakresie rozwoju technik informatycznych;

22)    planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g nowoczesnych technik informatycznych;

23)    sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;

24)    wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;

25)    systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych                     w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej;

26)    realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;

27)    administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;

28)    nadzór nad stroną internetową komendy powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną;

  • Ø w zakresie spraw kontrolno-rozpoznawczych

29)    rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez    przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;

30)    współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;

31)    inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;

32)    opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;

33)    opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;

34)    analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzenienia się;

35)    opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;

36)    organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania             i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;

37)    rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;

38)    przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;

39)    przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;

40)    wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku          w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;

41)    wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych                  w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.

42)    nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy powiatowej;

43)    opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;

44)    nadzór nad organizacją systemu monitoringu pożarowego z komendą.

Copyright © 2013.Biuletyn Informacji Publicznej 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie