Wydział logistyczno - organizacyjny

Naczelnik wydziału

 bryg. mgr inż. Bogdan Boruc 

 

Mł. Technik

sekc. mgr Anna Wiśniewska

Tel. (25) 792 42 41 

Fax: ( 25) 792 53 10

  

Technik ds. kwatermistrzowskich

mł. asp.  Kamil Ożarowski

 

 Referent do spraw technicznych

mgr Marek Rudaś

 

 

 

 1. Do zadań wydziału logistyczno-organizacyjnego należy w szczególności:
 • w zakresie spraw szkoleniowych

1)      planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej  i OSP na obszarze powiatu (miasta);

2)      organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;

3)      planowanie i organizowanie zawodów sportowo-pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych.

 • w zakresie spraw obronnych

4)     prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie powiatowej;

5)      koordynowanie realizacji zadań obronnych;

6)      realizacja zadań dla tzw. „pionu ochrony”, określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005r., Nr 196, poz. 1631), a w szczególności:

a)      zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;

b)      kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów  w tym zakresie;

c)      opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych;

d)     planowanie i  prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 • w zakresie spraw łączności

7)      planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;

8)      nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowanie i dysponowanie             w obszary chronione;

9)      zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;

10)  współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami                  w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;

11)  analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej;

12)  koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek krs-g na obszarze działania komendy powiatowej;

13)  planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik  łączności;

14)  sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności;

 • w zakresie spraw organizacyjnych

15)  realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;

16)  organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;

17)  opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji                   i wytycznych komendanta powiatowego;

18)  prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;

19)  prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;

20)  organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;

21)  organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej przez oficera prasowego;

22)  przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;

23)  opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;

24)  organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostki ratowniczo – gaśniczej;

25)  realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków oraz petycji, prowadzenie ewidencji skarg, wniosków oraz petycji dla komendy powiatowej;

26)  prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego

 • w zakresie spraw kadrowych

27)  realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego;

28)  przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi               w komendzie powiatowej w tym dowódców jednostek ratowniczo – gaśniczych;

29)  opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy                  w komendzie powiatowej;

30)  opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;

31)  ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;

32)  prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów         i rencistów komendy powiatowej;

33)  sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków                        i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

34)  realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

21)  analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;

 • w zakresie spraw  kwatermistrzowskich

22)  administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;

23)  opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;

24)  dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń  i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;

25)  zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu (miasta) oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;

26)  prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej;

27)  prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;

28)  likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;

29)  sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;

30)  systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą
ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;

31)  utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych;

32)  ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej;

33)  prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków  i pracowników cywilnych.

 • w zakresie spraw  technicznych

34)  dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń  i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;

35)  systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;

36)  inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;

37)  prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;

38)  obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;

39)  prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami,  smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;

40)  nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami                   i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;

41)  organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;

42)  wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego;

43)  prowadzenie obsługi socjalnej emerytów komendy powiatowej;

44)  prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców jrg   i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;

45)  prowadzenie zadań wynikających z zamówień publicznych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych;

46)   realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków
z Unii Europejskiej i innych źródeł.                  

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję , że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie , ul. Strażacka 4, 07-100 Węgrów; tel. 25 792 4241, fax. 25 792 5310, e-mail: wegrow@mazowsze.straz.pl.
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powołany został Pan Mariusz Mucha na  Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl.
 3. Pani(a) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c,d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia; zdrowia, mienia lub środowiska przed  pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządów obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 5. Odbiorcami Pani(a) danych osobowych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,   

    usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd ochrony Danych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01), e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

 1. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Copyright © 2013.Biuletyn Informacji Publicznej 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie