Wydział logistyczno - organizacyjny

Naczelnik wydziału

 bryg. mgr inż. Bogdan Boruc 

 

Mł. Technik

sekc. mgr Anna Wiśniewska

Tel. (25) 792 42 41 

Fax: ( 25) 792 53 10

  

Technik ds. kwatermistrzowskich

mł. asp. mgr Kamil Ożarowski

 

 Referent do spraw technicznych

mgr Marek Rudaś

 

 

 

  1. Do zadań wydziału logistyczno-organizacyjnego należy w szczególności:
  • w zakresie spraw szkoleniowych

1)      planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej  i OSP na obszarze powiatu (miasta);

2)      organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;

3)      planowanie i organizowanie zawodów sportowo-pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych.

  • w zakresie spraw obronnych

4)     prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie powiatowej;

5)      koordynowanie realizacji zadań obronnych;

6)      realizacja zadań dla tzw. „pionu ochrony”, określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005r., Nr 196, poz. 1631), a w szczególności:

a)      zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;

b)      kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów  w tym zakresie;

c)      opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych;

d)     planowanie i  prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

  • w zakresie spraw łączności

7)      planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;

8)      nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowanie i dysponowanie             w obszary chronione;

9)      zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;

10)  współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami                  w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;

11)  analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej;

12)  koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek krs-g na obszarze działania komendy powiatowej;

13)  planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik  łączności;

14)  sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności;

  • w zakresie spraw organizacyjnych

15)  realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;

16)  organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;

17)  opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji                   i wytycznych komendanta powiatowego;

18)  prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;

19)  prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;

20)  organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;

21)  organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej przez oficera prasowego;

22)  przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;

23)  opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;

24)  organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostki ratowniczo – gaśniczej;

25)  realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków oraz petycji, prowadzenie ewidencji skarg, wniosków oraz petycji dla komendy powiatowej;

26)  prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego

  • w zakresie spraw kadrowych

27)  realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego;

28)  przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi               w komendzie powiatowej w tym dowódców jednostek ratowniczo – gaśniczych;

29)  opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy                  w komendzie powiatowej;

30)  opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;

31)  ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;

32)  prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów         i rencistów komendy powiatowej;

33)  sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków                        i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

34)  realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

21)  analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;

  • w zakresie spraw  kwatermistrzowskich

22)  administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;

23)  opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;

24)  dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń  i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;

25)  zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu (miasta) oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;

26)  prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej;

27)  prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;

28)  likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;

29)  sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;

30)  systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą
ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;

31)  utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych;

32)  ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej;

33)  prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków  i pracowników cywilnych.

  • w zakresie spraw  technicznych

34)  dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń  i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;

35)  systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;

36)  inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;

37)  prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;

38)  obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;

39)  prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami,  smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;

40)  nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami                   i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;

41)  organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;

42)  wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego;

43)  prowadzenie obsługi socjalnej emerytów komendy powiatowej;

44)  prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców jrg   i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;

45)  prowadzenie zadań wynikających z zamówień publicznych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych;

46)   realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków
z Unii Europejskiej i innych źródeł.                  

Copyright © 2013.Biuletyn Informacji Publicznej 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie