Interwencje 01 - 08.01.2018 r.

W okresie od 01.01.2017 r. do 08.01.2018 r.  na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano:

5 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej w tym: 

   5 miejscowych zagrożeń.

 

 

14.03.2018 - Korytnica – podtrucie tlenkiem węgla

           

            Do Stanowiska Kierowania KP PSP w Węgrowie, wpłynęło zgłoszenie o  podejrzeniu zatrucia czadem. Po przybyciu na miejsce zdarzenia  zastępów straży pożarnej i przeprowadzonym rozpoznaniu stwierdzono obecność tlenku węgla, zabezpieczono miejsce zdarzenia, udzielono pomocy przedmedycznej poszkodowanej i zabezpieczono wyznaczone lądowisko dla śmigłowca LPR. 

05.001.2018 – Zgrzebichy gm. Stoczek –zalana posesja.

       Do Stanowiska Kierowania KP PSP w Węgrowie  wpłynęło zgłoszenie o zalanej wodą posesji - napływającej z okolicznej łąki i pól (przebiegający obok rów melioracyjny był przepełniony). Przybyły na miejsce zastęp OSP Stoczek stwierdził, że zalana wodą jest część posesji, utrudniając dostęp do budynku mieszkalnego i gospodarczych ( poziom wody od kilku do kilkunastu cm). Działania zastępu OSP, polegały na wypompowaniu wody z posesji na pola położone poniżej posesji.

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję , że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie , ul. Strażacka 4, 07-100 Węgrów; tel. 25 792 4241, fax. 25 792 5310, e-mail: wegrow@mazowsze.straz.pl.
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powołany został Pan Mariusz Mucha na  Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl.
  3. Pani(a) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c,d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia; zdrowia, mienia lub środowiska przed  pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządów obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami Pani(a) danych osobowych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,   

    usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd ochrony Danych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01), e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

  1. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Link1 | Link2 | Link3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie 

Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone