Interwencje 18-24.09.2017

W okresie od  18.09 do 24.09.2017 na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano:

10 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej w tym: 

3 pożary , 6 miejscowych zagrożeń, 1 alarm fałszywy.

 

 

06.09.2017 –  Budziska gm. Łochów DK -62 – Wypadek drogowy.

   Przybyły na miejsce zdarzenia zastęp OSP Budziska po przeprowadzonym rozpoznaniu stwierdził, że w rowie przy DK-62 (za m. Budziska w stronę Gwizdał) leży na boku samochód do przewozu osób BUS. Droga była przejezdna, osoby jadące pojazdem same opuściły pojazd przez przybyciem zastępu na miejsce zdarzenia. Równocześnie na miejsce dotarł ZRM, który zajął się ustaleniem osób poszkodowanych (3 osoby odniosły obrażenia). Działania zastępu OSP polegały na oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączono akumulator, w wyniku rozpoznania ustalono, że nikogo nie ma w środku pojazdu. Ustalono też, że jechało 15 osób (14 było na miejscu, brak kierowcy pojazdu, który oddalił się w nieznanym kierunku). Strażacy udzielili 2 osobom poszkodowanym  pomocy przedmedycznej. Kolejne przybyłe zastępy JRG i OSP wsparły działania. Oświetlono teren akcji, udzielono pomocy policji w kierowaniu ruchem drogowym, sprawdzono najbliższy teren w poszukiwaniu kierowcy - bez rezultatu. Do chwili podstawienia zastępczego pojazdu umożliwiono osobom podróżującym busem, które nie odniosły obrażeń - pobyt w remizie OSP Budziska. Po decyzji policji o nieprowadzeniu dalszych poszukiwań kierowcy - część zastępów wróciła do bazy. Na miejscu pozostał zastęp OSP Budziska w celu oświetlenia miejsca zdarzenia do czasu zakończenia czynności dochodzeniowych prowadzonych przez policję.

 

20.09.2017 – Zalesie gm. Sadowne -  Pożar budynku.

     Pierwszy przybyły na miejsce zastęp OSP Zalesie, stwierdził że pali się drewniany budynek starej remizy strażackiej kryty eternitem (przeznaczony do rozbiórki). Pożar był w fazie rozwiniętej, płomienie obejmowały górną część budynku, obok znajdowały się inne budynki (mieszkalny i nowa remiza). Podano 3 prądy wody w natarciu na pożar, zaopatrzenie wodne stanowił znajdujący się obok hydrant. Kolejne przybywające zastępy OSP i JRG Węgrów wsparły działania co doprowadziło do opanowania pożaru. Następnie przeprowadzono drobne prace rozbiórkowe elementów konstrukcji budynku stwarzające zagrożenie, dogaszono tlące się elementy i przeszukano miejsce pożaru. Na tym działania zastępów zostały zakończone, na miejscu na dozorowanie pozostał zastęp OSP Zalesie.

 

22.09.2017 – Sadowne – Pożar sadzy w kominie.

Po dotarciu na miejsce, zastęp OSP Sadowne stwierdził iż palą się sadze w kominie budynku murowanego krytego blachą. Działania zastępu ograniczyły się do wygaszenia pieca centralnego ogrzewania i przykrycia komina sitem kominowym. Następnie sprawdzono czy w wyniku zapalania się sadzy uszkodzeniu nie uległ komin. Zastęp nie stwierdził pęknięć i nieszczelności. Profilaktycznie sprawdzono pomieszczenia budynku pod kątem występowania tlenku węgla - jednak miernik nie sygnalizował obecności CO.

 

24.09.2017 – Górki Grubaki gm. Korytnica -  Drzewo na drodze.

Po dotarciu na miejsce zastępu JRG Wegrów stwierdzono, że na drogę powalone jest drzewo, które upadając zerwało przewody linii energetycznej. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia do czasu przyjazdu pogotowia energetycznego, a po przybyciu energetyków i odłączeniu prądu, strażacy używając piły spalinowej pocięli na mniejsze elementy powalone konary i usunęli je poza pas drogi. Na tym działania zakończono.

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję , że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie , ul. Strażacka 4, 07-100 Węgrów; tel. 25 792 4241, fax. 25 792 5310, e-mail: wegrow@mazowsze.straz.pl.
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powołany został Pan Mariusz Mucha na  Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl.
  3. Pani(a) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c,d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia; zdrowia, mienia lub środowiska przed  pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządów obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami Pani(a) danych osobowych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,   

    usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd ochrony Danych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01), e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

  1. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Link1 | Link2 | Link3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie 

Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone