Interwencje 02-09.07.2017

W okresie od 02.07.2017 r. do 09.07.2017 r.  na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano:

11 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej w tym: 

0 pożarów, 9 miejscowych zagrożeń, 2 alarmy fałszywe.

 

 

 

03.07.2017 –  Grabiny gm. Sadowne – drzewo na drodze.

Po dojeździe na miejsce zastępu OSP Zalesie stwierdzono, że na drogę powiatową powaliło się drzewo. Zastęp przy użyciu piły mechanicznej pociął a następnie usunął drzewo poza pas jezdni.

 

 04.07.2017 – Drgicz gm. Stoczek – Drzewo na drodze i linii elektrycznej.

Przybyły na miejsce zastęp OSP Stoczek stwierdził, że zwalone przez wiatr drzewo zerwało linię elektryczną NN i zagradza przejazd drogą gminną w stronę Grabowca. Zastęp OSP zabezpieczył miejsce zdarzenia. Równocześnie przybyło Pogotowie Energetyczne które odłączyło prąd elektryczny. Zastęp OSP odciął konary drzewa wystające na drogę i usunął je na pobocze. na tym działania zakończono.

 

05.07.2017 – Ugoszcz gm. Miedzna – Człowiek na drzewie.

Starszy mężczyzna podczas przycinania drzewa (orzecha) zasłabł na drzewie na wysokości ok. 4m i nie był w stanie zejść samodzielnie. W momencie dojazdu zastępów straży pożarnej, na miejscu był ZRM. Działania straży pożarnej polegały na sprowadzeniu osoby przytomnej z drzewa po drabinie i przekazaniu ZRM.

 

 

09.07.2017 – Wegrów ul. Kościuszki – Wypadek drogowy.

Do SK wpłynęła informacja z CPR Radom o rozlanych płynach eksploatacyjnych po kolizji dwóch pojazdów na drodze. Działania zastępu JRG GBA polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz zebraniu płynów za pomocą sorbentu. Na tym działania zakończono. Przed przyjazdem JRG na miejscu był ZRM, który sprawdził stan osób biorących udział w zdarzeniu nie stwierdzając obrażeń.

 

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję , że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie , ul. Strażacka 4, 07-100 Węgrów; tel. 25 792 4241, fax. 25 792 5310, e-mail: wegrow@mazowsze.straz.pl.
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powołany został Pan Mariusz Mucha na  Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl.
  3. Pani(a) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c,d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia; zdrowia, mienia lub środowiska przed  pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządów obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami Pani(a) danych osobowych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,   

    usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd ochrony Danych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01), e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

  1. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Link1 | Link2 | Link3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie 

Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone