Interwencje 20-26.03.2017

W okresie od 20.03.2017 r. do 26.03.2017 r.  na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano:

15 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej w tym: 

7 pożarów, 7 miejscowych zagrożeń i 1 alarmy fałszywe.

 

 23.03.2017 – Zarzetka gm. Sadowne – pożar  w budynku mieszkalnym.

Po dotarciu na miejsce pierwszych zastępów OSP Sadowne stwierdzono, że zapalił się fragment drewnianej ściany znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie przewodu kominowego w jednorodzinnym drewnianym budynku mieszkalnym, ogrzewanym piecem na paliwo stałe. Paląca się ściana została przygaszona przez domowników przed przybyciem Straży Pożarnej przy pomocy wiader z wodą. Działania zastępów polegały na przelaniu prądem wody tlącej się ściany i drobnych pracach rozbiórkowych, mających na celu usunięcie palących się elementów. W trakcie działań na miejsce przybył zastęp OSP Zalesie a następnie JRG Węgrów. Przewietrzono i sprawdzono miernikiem pomieszczenia budynku przyległe do komina pod względem obecności tlenku węgla, oraz przewód kominowy pod względem ewentualnych uszkodzeń. Na tym działania zakończono.

Przyczyna: uszkodzenie przewodu kominowego w miejscu połączenia ze ścianą

Straty: fragment drewnianej ściany.

 

24.03.2017 – Sadoleś gm.  Sadowne– wypadek drogowy.

            Pierwszy przybyły na miejsce zdarzenia zastęp OSP Sadowne stwierdził, że w rowie przy drodze powiatowej (między Sadownym, a Sadolesią) znajduje się leżący na dachu samochód osobowy (w środku nikogo nie było), który wcześniej prawdopodobnie uderzył w drzewo, obok leżał mężczyzna. Na miejscu nie było innych służb były natomiast osoby postronne. Działania zastępu OSP polegały na rozpoznaniu, zabezpieczeniu i oznakowaniu miejsca zdarzenia. Jednocześnie przystąpiono do udzielania kpp poszkodowanej osobie. W wyniku rozpoznania oceniono, że mężczyzna jest nieprzytomny, bez wyczuwalnych funkcji życiowych. Po udrożnieniu dróg oddechowych, przystąpiono do resuscytacji krążeniowo- oddechowej, a następnie do defibrylacji AED. Czynności te prowadzono do czasu przybycia ZRM, który przejął czynności medyczne. W trakcie nich lekarz ZRM stwierdził zgon osoby poszkodowanej. Na miejsce dojechały także OSP Sokółka i JRG Węgrów SRT, które wsparły działania. Podczas czynności operacyjnych Policji i Prokuratury, zastęp OSP Sadowne zabezpieczał i oświetlał miejsce zdarzenia, natomiast pozostałe zastępy wróciły do bazy.

Przyczyna: niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Straty: Samochód osobowy.

 

26.03.2017 -Sadowne – wypadek drogowy.

Po dotarciu na miejsce zdarzenia zastępu OSP Sadowne stwierdzono, że doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym. Wszystkie osoby podróżujące samodzielnie opuściły pojazdy. Przybyły na miejsce zespół ZRM przebadał osoby uczestniczące w zdarzeniu i stwierdził brak konieczności hospitalizacji. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów w pojazdach oraz pomocy w kierowaniu ruchem drogowym. Po zakończeniu czynności Policji i pomocy w uprzątnięciu odcinka drogi, na którym miało miejsce zdarzenie zastępy zakończyły działania i wróciły do bazy.

Przyczyna: niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Straty: RENAULT SCENIC (lewy bok samochodu); DAF XF105 (prawy przód).

 

26.03.2017 – Marianów gm. Stoczek – Pożar stodoły i bel słomy.

                Do SK KP PSP w Węgrowie wpłynęło zgłoszenie, o widocznym z miejscowości Wieliczna pożarze stodoły za wsią w stronę Marianowa. Zadysponowane zastępy JOP, w trakcie dojazdu do miejsca zdarzenia napotkały na trudności ze względu na brak dobrej drogi dojazdowej i grząski podmokły teren. Pierwszy na miejsce dojechał OSP Stoczek, natomiast jeden z zastępów zakopał się na wąskiej, grząskiej drodze, dojazd pozostałych zastępów (JRG i OSP Topór) wydłużył się ze względu na poszukiwania w miarę przejezdnej drogi dojazdowej. Zastęp OSP Stoczek który dojechał na miejsce zdarzenia, zastał palącą się w całości drewnianą stodołę i zaczynającą się palić obok stertę z bel słomy oraz las. Podano 2 prądy wody od strony bel słomy. Działania te opóźniły rozwój pożaru. Przybyłe następne JOP (JRG Węgrów i OSP Topór) wsparły działania kolejnymi prądami wody w natarciu na pożar, użyto również tłumic w obronie sąsiedniego lasu. KDR zgłosił zapotrzebowanie na kolejne zastępy w celu dowiezienia wody (brak hydrantów na miejscu, oraz ze względu na bardzo zły stan techniczny jedynej drogi brak możliwości dowożenia). Do celów zaopatrzenia wodnego wykorzystano sadzawkę znajdującą się w okolicy miejsca pożaru. Działania te doprowadziły do lokalizacji pożaru. Dalsze działania gaśnicze polegały na usuwaniu tlącej się słomy (przy pomocy wideł oraz ciągnikiem rolniczym obsługiwanym przez właściciela) i przelewaniu jej wodą. W celu wyciągnięcia samochodów które ugrzęzły, zadysponowano 2 samochody gaśnicze z napędem terenowym z OSP Budziska które wyciągały pojazdy. Pracownik UG w Stoczku zapewnił dla uczestników działań prowiant i napoje. Po usunięciu spalonej słomy i przelaniu wodą pogorzeliska działania zostały zakończone, zastępy wróciły do baz.

Straty: drewniana stodoła kryta blachą; częściowo sterta z bel słomy

 

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję , że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie , ul. Strażacka 4, 07-100 Węgrów; tel. 25 792 4241, fax. 25 792 5310, e-mail: wegrow@mazowsze.straz.pl.
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powołany został Pan Mariusz Mucha na  Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl.
  3. Pani(a) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c,d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia; zdrowia, mienia lub środowiska przed  pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządów obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami Pani(a) danych osobowych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,   

    usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd ochrony Danych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01), e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

  1. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Link1 | Link2 | Link3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie 

Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone