Interwencje 12-19.02.2017

W okresie od 12.02.2017r do 19.02.2017r  na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano:

11 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej w tym: 

6 pożarów i 5 miejscowych zagrożeń.

 

 

13.02.2017- Stoczek-budynek gospodarczy drewniany.

            Po dojeździe na miejsca zdarzenia zastępu OSP Stoczek stwierdzono, że pali się budynek gospodarczy drewniany kryty eternitem (wypełniony trociną). Po podaniu dwóch prądów wody w natarciu, zlokalizowano pożar. Następnie  przelewano wodą i usuwano na zewnątrz tlącą się trocinę oraz przeprowadzono drobne prace rozbiórkowe mające na celu usunięcie nadpalonych drewnianych elementów konstrukcji budynku. Działania te doprowadziły do ugaszenia pożaru.

 

13.02.2017 –Węgrów- Budynek mieszkalny.

       Po dotarciu na miejsce zdarzenia zastępu JRG PSP stwierdzono, że palą się sadze w przewodzie kominowym budynku mieszkalnego. Działania zastępu polegały na wygaszeniu pieca CO i założeniu na przewód kominowy sita kominowego. Czynności te doprowadziły do ugaszenia pożaru i zakończenia działań gaśniczych.

 

14.02.2017 –Wola Korytnicka - Budynek mieszkalny.

            Po dojeździe na miejsca zdarzenia stwierdzono, że pali się boazeria zasłaniająca komin w jednym z pomieszczeń na piętrze budynku mieszkalnego. Strażacy wyposażeni w aparaty ochrony dróg oddechowych podali prąd wody na palącą się boazerię. Następnie przewietrzano budynek oraz prowadzono rozbiórkę nadpalonych elementów wykończenia i wyposażenia pomieszczenia. Wygaszono kominek, a po przewietrzeniu budynku sprawdzono stężenie tlenku węgla. Pomiar nie wykazał obecności tlenku węgla w budynku.

               

14.02.2017 – Turna- Budynek kotłowni.

            Po dotarciu na miejsce zastępów JRG Węgrów GBA a następnie OSP Korytnica stwierdzono, że paliły się sadze w przewodzie kominowym znajdującym się w murowanej dobudówce (gdzie znajdowała się kotłownia) do jednorodzinnego drewnianego, budynku mieszkalnego. Znajdujący się tam piec na paliwo stałe, został wygaszony przez domowników przed przybyciem JOP. Działania zastępów polegały na ugaszeniu palącej się sadzy w kominie przy pomocy gaśnicy proszkowej i sita kominowego. Przewietrzono i sprawdzono miernikiem pomieszczenie budynku przyległe do komina pod względem obecności tlenku węgla, oraz przewód kominowy pod względem ewentualnych pęknięć, nie stwierdzając zagrożeń. Na tym działania zakończono.

16.02.2017 – Węgrów- Budynek mieszkalny.

              Po dotarciu na miejsce zdarzenia zastępu JRG i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w wyniku pęknięcia zaworu zalaniu uległa piwnica i górna kondygnacja. Działania zastępu polegały na wypompowaniu wody za pomocą pompy pływającej.Na tym działania zakończono.

16.02.2017 – Węgrów- Budynek mieszkalny.

             W momencie dojazdu zastępu straży pożarnej na miejscu była już policja, panowało zadymienie w budynku mieszkalnym. W wyniku niedrożności przewodu kominowego dym wydostawał się z pieca w kotłowni i do wnętrza budynku mieszkalnego. Oddymiono i przewietrzono budynek, skontrolowano poddasze nie stwierdzając oznak pożaru. Następnie wygarnięto węgiel z pieca i wygaszono piec. Przy pomocy miernika tlenku węgla skontrolowano wszystkie pomieszczenia nie stwierdzając zagrożenia. Na tym zakończono działania.

17.02.2017 – Węgrów-Mieszkanie w budynku komunalnym.

              Do SK KP PSP w Węgrowie wpłynęło zgłoszenie mieszkanki o dymie napływającym do mieszkania po rozpaleniu w piecu ogrzewczym (na paliwo stałe, znajdującym się w mieszkaniu). W lokalu zamieszkiwały osoby dorosłe i dzieci. Zadysponowany został zastęp JRG GBA. Po przybyciu na miejsce stwierdzono że prawdopodobnie na skutek niedrożnego przewodu kominowego, dym z pieca wpada do mieszkania. Działania zastępu JRG polegały na wygaszeniu pieca na paliwo stałe i przewietrzeniu pomieszczenia, dokonano też  pomiaru na obecność tlenku węgla - nie stwierdzając zagrożenia. Poinformowano o zdarzeniu zarządcę obiektu i zobligowano do przybycia na miejsce. Na tym  działania zakończono.

18.02.2017 – Łochów- Mężczyzna na przystanku autobusowym.

              Do SK wpłynęło zgłoszenie o pomocy służbom medycznym w zaopatrzeniu mężczyzny po złamaniu kończyny dolnej który znajduje się na przystanku na ul. Fabrycznej w Łochowie do czasu przyjazdu karetki. Przybyły na miejsce zdarzenia zastęp OSP zastał mężczyznę ze zwichniętym stawem skokowym. Działania ratowników polegały na zaopatrzeniu i unieruchomieniu stawu skokowego oraz wsparciu psychicznym osoby poszkodowanej. Po przybyciu ZRM przekazano poszkodowanego a następnie zakończono działania. 

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję , że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie , ul. Strażacka 4, 07-100 Węgrów; tel. 25 792 4241, fax. 25 792 5310, e-mail: wegrow@mazowsze.straz.pl.
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powołany został Pan Mariusz Mucha na  Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl.
  3. Pani(a) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c,d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia; zdrowia, mienia lub środowiska przed  pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządów obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami Pani(a) danych osobowych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,   

    usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd ochrony Danych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01), e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

  1. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Link1 | Link2 | Link3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie 

Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone