Interwencje 19-25.12.2016 r.

W okresie od 19.12.2016r do 25.12.2016r  na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano:

8 zdarzeń, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej w tym: 

1 pożar , 6 miejscowych zagrożeń i 1 alarm fałszywy.

 

 

20.12.2016 – Pobratymy gm. Grębków- pożar budynku mieszkalnego.

            Po dojeździe na miejsce zastępu OSP Grębków stwierdzono, że palą się belki konstrukcji dachowej oraz belki w podłodze na poddaszu budynku mieszkalnego. Zastępy podały jeden prąd wody w natarciu na palącą się konstrukcję doprowadzając do lokalizacji i ugaszenia pożaru. Następnie wyniesiono część rzeczy, które znajdowały się w pobliżu komina od którego nastąpiło zapalenie. Wycięto część drewnianej podłogi oraz nadpalone belki w podłodze poddasza.

 

22.12.2016 –Węgrów gm. Węgrów -tlenek węgla.

       Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępu JRG GBA 2,6/25 i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia stwierdzono, że w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w jednym z mieszkań na parterze doszło do rozszczelnienia przewodu kominowego, który prowadzi przez mieszkanie lokatora na I piętrze. W wyniku rozszczelnienia dym wydostawał się pomiędzy stropem a kominem do mieszkania na I piętrze. Piece c.o. mieszkańcy wygasili przed przybyciem straży pożarnej. Wszyscy lokatorzy byli wewnątrz mieszkań. W pierwszej kolejności dziania zastępu polegały na przewietrzeniu mieszkań oraz sprawdzeniu ich na obecność tlenku węgla stwierdzając jego obecność na maksymalnym poziomie 8 ppm w dwóch mieszkaniach. Po kilku minutach przewietrzania pomieszczeń i monitorowania stężenia tlenku węgla jego obecności nie stwierdzono. Prewencyjnie sprawdzono pozostałe mieszkania znajdujące się w klatce schodowej nie stwierdzając w nich obecności tlenku węgla. Zakazano mieszkańcom użytkowania pieców c.o. oraz przewodu kominowego przed sprawdzeniem przez uprawnionego kominiarza (sprawdzenie wentylacji, drożności i szczelności kanałów dymowych). Pouczono mieszkańców o możliwości wyposażenia mieszkań w czujniki tlenku węgla. Miejsce zdarzenia przekazano protokołem właścicielom dwóch mieszkań.

 

23.12.2016 – Ossolin gm. Liw-wypadek samochodu osobowego.

            Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępów PSP i OSP stwierdzono, że samochód osobowy Toyota wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Jadący samochodem mężczyzna wyszedł na zewnątrz pojazdu o własnych siłach. Kierujący pojazdem odmówił udzielenia pomocy medycznej. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu  miejsca zdarzenia, oświetleniu terenu akcji i odłączeniu akumulatora w pojeździe. Ponadto usunięto uszkodzone przez samochód drzewo.

 

                                   

25.12.2016 – Łochów gm. Łochów- wypadek samochodu osobowego.

            Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów OSP Łochów i JRG Węgrów stwierdzono, że samochód osobowy marki Ford Fusion wypadł z drogi i znajduje się w rowie. Samochodem podróżowały trzy osoby, które opuściły pojazd o własnych siłach  przed przybyciem straży pożarnej. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatora oraz pomocy Policji w kierowaniu ruchem. Przybyły na miejsce zdarzenia ZRM przebadał podróżujących pojazdem nie stwierdzając u nich obrażeń. Pojazd przekazano protokołem właścicielowi.

 

 

25.12.2016 –Wólka Paplińska gm. Łochów - wypadek samochodu osobowego.

 

          Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępu JRG Węgrów stwierdzono że samochód osobowy marki SEAT LEON wypadł z drogi i znajduje się w rowie na dachu. Na miejscu zdarzenia był ZRM i policja. Samochodem podróżowała jedna osoba, która opuściła pojazd przed przybyciem straży pożarnej. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, jego oświetleniu oraz pomocy policji w kierowaniu ruchem.

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję , że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie , ul. Strażacka 4, 07-100 Węgrów; tel. 25 792 4241, fax. 25 792 5310, e-mail: wegrow@mazowsze.straz.pl.
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powołany został Pan Mariusz Mucha na  Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl.
  3. Pani(a) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c,d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia; zdrowia, mienia lub środowiska przed  pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządów obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami Pani(a) danych osobowych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,   

    usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd ochrony Danych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01), e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

  1. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Link1 | Link2 | Link3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie 

Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone