Samodzielne stanowisko ds. finansowych

 

Główny Księgowy

mgr Monika Nowak


Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. finansowych należy w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;

 2. prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;

 3. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:

 1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej,

 2. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,

 3. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

 4. zapewnieniu terminowego ściągania należności;

 5. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;

 6. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);

 7. nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;

 8. prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.

 

 

Copyright © 2013.Biuletyn Informacji Publicznej 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie